April 26, 2007

That Wascawwy Newton

The Cartoon Laws of Physics.

Cartoon Law 1: Any body suspended in space will remain in space until made aware of its situation.

Thanks to a commenter at QandO for pointing this one out.

Posted by Ted at April 26, 2007 05:18 AM | TrackBack
Category: Links
Comments

Znajduje się na niej albowiem więcej wiedzy: dokładny hiperłącze figury sprzedającej dany bagaż, jak i również tej, która go zakupiła. Odtąd faktura VAT włącza dane odnoszące się do tegoż, co zostało sprzedane, a także jest owo opatrzone rzetelnym obliczeniem podatku i różnych opłat związanych z zawarciem transakcji. Im w wyższym stopniu delikatna interes, tym również w wyższym stopniu delikatna faktura. Właśnie skutkiem tego blisko wypełnianiu wszelkiej faktury powinno się wstrzymać odpowiednią opanowanie, ponieważ wszystkie umieszczone na niej dane są zobligowani być tego samego zdania ze stanem dotkliwym, a także potrzebne jest gorliwe obliczenie pewnych podatków oraz obliczenie daniny zbyt zakupiony artykuł.

Posted by: Maureen at February 13, 2013 09:35 AM
Post a comment

Remember personal info?


Site Meter